Khách sạn Tím Paradise – Yên Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ H2PH+PXW, Yên Ninh, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0259 3837 096
Trang web
Tọa độ 115.868.535, 1.090.299.489

 


Địa chỉ Khách sạn Tím Paradise ở đâu?

H2PH+PXW, Yên Ninh, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Tím Paradise như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Tím Paradise là:

Khách sạn Tím Paradise có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Tím Paradise là:

Hình ảnh

Xem thêm:  victor hotel Dong Hoi - Hải Đình