Trung tâm y tế huyện Tu Mơ Rông – Đắk Hà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QWVV+59X, Đắk Hà, Tu Mơ Rông, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 0260 3934 048
Trang web
Tọa độ 147.929.842, 10.794.349.179.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm y tế huyện Tu Mơ Rông ở đâu?

QWVV+59X, Đắk Hà, Tu Mơ Rông, Kon Tum, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm y tế huyện Tu Mơ Rông như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm y tế huyện Tu Mơ Rông là:

Trung tâm y tế huyện Tu Mơ Rông có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm y tế huyện Tu Mơ Rông là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Huyện Đồng Phú - Tân Đồng