Sông Tiền Hotel – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 101 Trưng Trắc, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3872 009
Trang web http://songtienhotel.tiengiangtourist.com/
Tọa độ 10.355.399.799.999.900, 1.063.679.334

 


Địa chỉ Sông Tiền Hotel ở đâu?

101 Trưng Trắc, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Sông Tiền Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Sông Tiền Hotel là:

Sông Tiền Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Sông Tiền Hotel là: http://songtienhotel.tiengiangtourist.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Sen Vàng Luxury Hotel - Tân Lập